BTV video

By Admin | Tue, Aug 14, 2018 4:10 PM

Biên tập viên video là người thực hiện việc tạo ra các video nội dung Esports, bao gồm cả việc lên ý tưởng, viết kịch bản, chỉnh sửa, cắt ghép, dựng video từ nguồn đã có hoặc nguồn hình ảnh tự thực hiện.