Huấn luyện viên Esports

By Admin | Mon, Mar 25, 2019 7:55 AM

Huấn luyện viên Esports là người tham gia trực tiếp công tác tuyển thành viên, huấn luyện và chỉ đạo chiến thuật cho các đội tuyển Esports. Huấn luyện viên còn đóng vai trò phân tích chiến thuật của đối thủ, nâng cao kĩ năng cho các thành viên của đội và định hướng về chiến lược phát triển đội trong tương lai gần.