Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại Học Nông Lâm Huế

CLB: Đại Học Nông Lâm Huế

Chủ tịch CLB: Trần Dụng Thắng

Số điện thoại: 01213567136